Kredyty CHF - sprawy przeciwko bankom

Prowadzę sprawy z kredytów indeksowanych i denominowanych do CHF na drodze pozwu i procesu przeciwko bankom. Zarówno prawo polskie, jak również prawo unijne, szczególnie po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-260/18, dają możliwość podniesienia skutecznych roszczeń wobec banku i realnego obniżenia długu naliczanego przez bank.

W ramach mojej praktyki adwokackiej doprowadziłem na drodze sądowej do nieważności umów kredytu, zasądzenia od banku zwrotu zapłaconych w trakcie umowy rat kapitałowych i odsetkowych oraz do całkowitej redukcji salda walutowego w CHF. W jednym z prowadzonych przeze mnie procesów udało się osiągnąć zamierzony efekt w rekordowym czasie 4 miesięcy, co określić można mianem "nieoficjalnego rekordu Polski". W innej ze spraw z moim udziałem osiągnięto w trybie zabezpieczenia prawomocne wstrzymanie obowiązku płacenia rat przez Klientów na czas trwania procesu. Więcej szczegółów na temat wygranych spraw frankowych tutaj.

Zapraszam do zapoznania się z przedstawioną poniżej ofertą, opisem kolejnych etapów dochodzenia roszczeń z umowy o kredyt indeksowany i denominowany, a następnie do kontaktu ze mną.

Ocena umowy kredytu

W natłoku medialnych informacji pojawiających się w ciągu ostatnich lat w temacie kredytów frankowych, w tym często informacji sponsorowanych, nieprecyzyjnych i wzajemnie sprzecznych, zachęcam do skorzystania z obiektywnej opinii bazującej na obowiązującym prawie i orzecznictwie sądowym.

 

Gwarantuję obiektywną ocenę szans na unieważnienie umowy kredytu w całości lub na tzw. "odfrankowienie" kredytu, czyli wyrażenie salda zadłużenia oraz kolejnych rat, w których spłacany jest kredyt, w sprawiedliwej i zgodnej z prawem wysokości. Badam, czy zastosowane w umowie kredytu klauzule przeliczeniowe są abuzywne (niedozwolone) i czy na drodze procesu można wygrać sprawę przeciwko bankowi. Bez niedomówień opisuję potencjalne ryzyko procesu.

 

Zachęcam do przesłania mi skanu umowy na adres e-mail (stopka strony). Dokonam wstępnej analizy umowy kredytu i przedstawię realne szanse, koszty sprawy oraz potencjalne ryzyko procesu przeciwko bankowi. Jeżeli zaistnieje chęć dalszego działania, prześlę informację o wymaganych dokumentach i planie sprawy. Wstępna analiza umowy nie podlega opłacie.

Nieważność umowy kredytu albo usunięcie przeliczeń walutą CHF

Duża część umów kredytów indeksowanych i denominowanych zawieranych w Polsce ma wadliwą konstrukcję. Umowy te są sprzeczne z prawem, a ich postanowienia - klauzule - są niedozwolone (abuzywne). Skutkiem takiej abuzywności powinno być usunięcie tych postanowień z umowy (niestosowanie ich wobec konsumenta). Natomiast wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 roku w sprawie C-260/18 potwierdził jednoznacznie, iż w każdej sprawie należy badać to, czy umowa kredytu po zastosowaniu przepisów o ochronie konsumenta może w ogóle nadal obowiązywać. W świetle orzecznictwa UE i wyroku TSUE w sprawie C-260/18 możliwości są więc dwie:

1. nieważność umowy kredytu (i związany z tym wzajemny zwrot świadczeń),

2. ważność umowy kredytu bez przeliczania walutą CHF przy zachowaniu niskiego oprocentowania LIBOR.

Do osiągnięcia jednego z tych dwóch skutków zmierzają przygotowane przeze mnie sprawy kredytowe.

Pozew i proces

Realną drogą do wyjścia z toksycznego kredytu przeliczanego walutą obcą jest przygotowanie pozwu w sprawie oraz poprowadzenie sprawy w sądzie. Tylko w ten sposób Kredytobiorcy, którym banki zaoferowały kredyty indeksowane/denominowane kursem waluty obcej mogą poszukiwać ochrony prawnej. Konieczny jest przy tym udział adwokata. Prowadzę sprawy osobiście przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym. Przygotowuję pozew i kolejne pisma procesowe, zawierające pełną argumentację kredytobiorców frankowych, opartą ściśle na przepisach oraz orzecznictwie polskim i europejskim. W trakcie procesu przygotowuję Klientów do przesłuchania przed sądem w oparciu o sporządzoną wcześniej listę pytań oraz pytania jakie padają w podobnych sprawach przed sądami. Zapewniam uczestnictwo w rozprawach.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za sprawy z kredytów indeksowanych/denominowanych kształtuję na osobnych zasadach od innych spraw, opierając honorarium adwokackie w przeważającej mierze na efekcie, jaki uda mi się w tej sprawie osiągnąć (tzw. success fee). Szczegółowe zasady rozliczenia przesyłam przy osobistym kontakcie.

KONTAKT

Adwokat Tomasz Sadowski

telefon: 728 39 44 26

adres email: adwokattomaszsadowski@gmail.com

ADRES KANCELARII

ul. M. Reja 13/15 pok. 723

81-874 Sopot

ADRES KORESPONDENCYJNY

al. Niepodległości 738/2

81-840 Sopot